ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 มิ.ย. 2565
2 การสำรวจความพึงพอใจของของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
07 มิ.ย. 2565
3 การประเมินความพึงพอของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 พ.ค. 2565
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
29 เม.ย. 2565
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 เม.ย. 2565
6 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
21 ก.พ. 2565
7 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
15 ก.พ. 2565
8 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
28 ม.ค. 2565
9 คำสั่งมอบอำนาจรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
20 ม.ค. 2565
10 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
27 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42