ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ส.ค. 2562
2 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
02 ก.ค. 2562
3 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 ก.ค. 2562
4 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
02 ก.ค. 2562
5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
22 เม.ย. 2562
6 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญสมัยที่4 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
15 ก.พ. 2562
7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 ก.พ. 2562
8 คู่มือการปฏฺบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
7
06 ก.พ. 2562
9 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
15 ม.ค. 2562
10 แผนผังขั้นตอน/การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
09 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36