ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายป่าแหลมเหลียน หมู่ที่ 4 ตำบลนาเรียง
  รายละเอียด :

 ประกาศราคาก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายป่าแหลมเหลียน หมู่ที่ 4 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถนนกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจร คสล.กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า

520 ตารางเมตร และถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับ

ระดับไหล่ทาง ตามแบบแปลนกรมการปกครอง ท1-01 พร้อมถมดินลูกรังปรับระดับปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า

60 ลูกบาศก์เมตร และขุดดินฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 1 Ø 1.00X1.00 เมตร ยาว 7 ท่อน จำนวน 1 จุด 

และขุดดินฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) ขนาด 1Ø 0.80 X 1.00 เมตร ยาว 6 ท่อน จำนวน 1 จุด และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เสร็จเรียบร้อย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 490 คน